Правила на клуба

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ТЕНИС КЛУБ МАЛЕЕВИ

Настоящият Правилник за вътрешния ред на Тенис Клуб Малееви е приет от Тенис Малеева АД,  с ЕИК 121492673 и със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров № 57, наричано по-долу Тенис клуб Малееви или Клуба.

 

Част I. Общи положения

 

Всички посетители на Тенис клуб Малееви с влизане в границите на комплекса се съгласяват да спазват този Правилник.

Работното време на Клуба e от 7.00 до 22.00 часа. Информация за работното време на отделните съоръжения и графиците на инструкторите и треньорите се получава от рецепцията.

Посетителите на Клуба са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията. Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от Тенис Малеева АД не се връща.

Пушенето във всички помещения на Клуба е строго забранено.

Консумацията на храни и напитки (с изключение на бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена във всички помещения на Клуба, с изключение на лоби бара.

На територията на Клуба е въведена система за разделно събиране на отпадъците. Всички посетители се задължават да спазват правилата и да следват стриктно инструкциите за разделно събиране на отпадъците, като ги изхвърлят на определените за това места.

 

2. Абонати и посетители

На всеки абонат на Клуба се предоставя подписано копие от настоящия Правилник. Всеки абонат декларира писмено съгласието си да спазва Правилника и удостоверява получаването му, като връща подписано от негова страна копие от Правилника на Клуба.

Клубът гарантира конфиденциалност на личните данни.

Всеки посетител трябва да се запознае с настоящия Правилник, който е обявен на сайта на Тенис Малеева АД и на видно място в Клуба.

 

3. Права на абонатите и посетителите

Всеки абонат и посетител на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

3.1. Задължения на абонатите и посетителите

Всеки абонат и посетител на Клуба трябва:

 • да пази доброто име на Клуба;
 • да спазва Правилника за вътрешния ред;
 • да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
 • да пази имуществото на Клуба;
 • да носи отговорност за личните си вещи.
 • Да се въздържа от непристойно и грубо поведение спрямо персонала и другите посетители;
 • Да не посещава Клуба под въздействието на алкохол и/или упойващи вещества.

3.2. Права и задължения на Тенис клуб Малееви

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:

 • да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
 • да уведомяват своевременно абонатите и посетителите на Клуба за всички промени в графика на отделните спортове;
 • да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички абонати и посетители на Клуба;
 • да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;
 • да предоставят високо качество на услугите;
 • да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;
 • да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на Клуба.

За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството на Клуба не носи отговорност.

Абонатите и клиентите на Клуба носят отговорност за поведението и за спазването на Правилника за вътрешния ред от страна на своите гости, заедно с които посещават същия. Клубът не носи отговорност за възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи на гости на абонати на Клуба. В тази връзка, гостите на абонати на Клуба не могат да предявяват претенции спрямо Клуба Гостите на абоната не могат да предявяват претенции относно условията по абонамента договорени и приети от абоната

Ползването на съоръженията от абонат или посетител на Клуба по начин, нарушаващ целостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на Тенис клуб Малееви срещу извършителя.

 

4. Снимки и медии

4.1. Абонатите на Клуба могат да използват фото техника за лични нужди само когато заснемат себе си или хора, които са им разрешили (включително и писмено). Не се разрешава снимането на посетители без тяхното разрешение. За всяко комерсиално използване на снимки или видео материали (лични или чужди), заснети на територията на комплекса се изисква предварителното писмено разрешение от ръководството на Клуба.

 

Част II. Правила за ползване на клубните съоръжения

 

5.Резервации

Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, абонатите и посетителите могат да правят и единични резервации.

Резервации се приемат по телефон и по Интернет (само при наличие на достатъчна сума по профила на абоната) или лично на рецепцията. Клубът гарантира единствено платени и направени чрез рецепцията резервации. В противен случай Клубът запазва правото си да продаде резервирания час. Анулираните резервации се актуализират всекидневно.

Абонатите, чакащи резервации, се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок за свободните часове.

Резервациите подлежат на проверка, за да се избегне нерегламентираното ползване на съоръженията.

Треньор или инструктор, който не е в трудовоправни отношения с Клуба (Външен треньор), няма право да извършва треньорска дейност на територията на  Клуба, независимо от личните му отношения с абоната/ клиента на Клуба (роднински, приятелски, съпружески, професионални и т.н). Външен треньор е лице, което е завършило или учи в  НСА и/или е получило сертификат от сертифицираща организация и/или се самоопределя като треньор, поради своя професионална подготовка, лични качества, успехи и т.н.

Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи, организиране на събития или непредвидени ситуации. В тези случаи абонатите биват предварително уведомявани и часовете могат да бъдат отигравани.

Абонатите и Клиентите могат да намерят актуална информация за състоянието на съоръженията, включително поради промяна на метеорологичните условия, на сайта на Клуба.

 

6. Открити тенис кортове, Покрити тенис кортове (ЗАЛА 2)

Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт. Не се разрешава игра с маратонки тип ”джогинг” или бутонки.

Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

Абонатите и посетителите започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час.

Времетраенето на часа по тенис на открито е 55 минути. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта (задължение на играчите), пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите.

При желание от страна на абонатите или посетители на Клуба да заменят съществуваща резервация за открит тенис корт с корт на закрито, се доплаща по цени на рецепция.

Резервациите са съобразени с реда на заявяването им на рецепцията.

 

7. Закрити тенис кортове (ЗАЛА 1)

На закритите тенис кортове играещите трябва да бъдат в спортен екип и с нови или изпрани маратонки тип за червен корт, които да се ползват за игра само в тази зала.

Не се разрешава игра с маратонки тип „джогинг” или бутонки.

Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

Абонатите и посетителите, започнали часа си със закъснение, следва да освободят корта навреме за следващия час.

Времетраенето на часа по тенис на закрито е 59 минути.

 

8. Скуош

Скуош корта може да бъде използван само за игра на скуош. Спортуващите трябва да бъдат в спортно облекло и немаркиращи маратонки.

Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

Времетраенето на часа по скуош е 45 минути.

 

9. Отигравания

При анулиране на корт 24 часа предварително, часът може да се отиграе в друг свободен час.

 

10. Времеизмерване

Времето в Тенис клуб Малееви се измерва според часовниците в Клуба срещу рецепцията и в залите.

 

11. Фитнес

Абонатите на Клуба трябва да бъдат в спортно облекло и маратонки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите. Абонатите и посетителите могат да резервират тренировка с инструктор. Отделни съоръжения не могат да бъдат резервирани.

Задължително е поставянето на кърпа върху уредите, които се ползват в легнало положение.

Забраняват се всички контактни спортове.

Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ ако с действията си би могъл да повреди имуществото на Клуба.

Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Деца до 14 годишна възраст могат да използват уредите само с инструктор.

Абонатите и посетителите на Клуба следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

 

12. Спортна зала

За информация по различните програми абонатите и посетителите на Клуба се обръщат към рецепцията. Спортуващите трябва да бъдат в спортно облекло и чисти обувки за съответния спорт.

Преди началото на груповите уроци в спортната зала, спортуващите изчакват пред фитнес залата да бъдат поканени от съответния инструктор. При запълнена бройка, инструкторът си запазва правото да ограничи достъпа.

Абонатите и посетителите на групови занимания са длъжни да изпълняват стриктно препоръките на инструкторите относно правилното изпълнение на упражненията. При проявяване на самоинициатива от страна на абонат или посетител при изпълнение на упражненията инструкторът не носи отговорност за настъпването на травми, наранявания както на самия абонат/ посетител, така и на трети лица.

 

13. Съблекални

Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Клубът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата.

Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от Ръководството на Клуба, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал.

Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

 

14. Спа ( сауна, парна баня)

Ползването на сауната и парната баня става със заявка. В СПА центъра деца до 14 години се допускат само с придружител. Абонатите и посетителите на Клуба трябва да бъдат с бански костюм и джапанки. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа.

 

15. Масажи

Предварителни резервации се правят на рецепцията.

Масаж, започнал със закъснение по независещи от Клуба причини, следва да приключи в рамките на предвиденото за съответния масаж време и график.

Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението.

 

16. Паркинг

Всеки клиент, който ползва услуги на Клуба в съответния ден има право на 3 / три / часа безплатен престой на паркинга.

Всеки следващ час се заплаща на цена от 2 лв. на час.

 

В отношенията с потребителите (абонати и посетители) на предоставяните от Тенис клуб Малееви услуги настоящият Правилник за вътрешния ред на Тенис Малеева АД представлява общи условия по смисъла на българското законодателство.