TENNIS TUTOR – МАШИНА ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НА ТОПКИ

При получаване на машината от рецепцията се задължавате да получите копие от Инструкциите за ползване и да се разпишете, че сте ги получили и внимателно сте се запознали с тяхното съдържание.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
1. Никога не преминавайте ПРЕД машината, дори и да мислите, че тя не работи. Тенис топки напускат машината с висока скорост и могат да причинят сериозни наранявания.
2. Необходим е строг надзор, когато ползвате машина в близост до деца.
3. Винаги заставайте отстрани или зад машината, когато я пускате, настройвате или спирате.
4. Зареждайте машината с най-много с един пълен кош с топки. При зареждането стойте ЗАД машината.
5. За да пуснете машината, натиснете бутона POWER ON. Изчакайте 30 сек. докато разпределителят на топки започне да се върти и да изстрелва топки.
6. Никога не поставяйте ръцете си или други части на тялото си в близост до движещи се части на машината. Моля, имайте предвид, че части от машината продължават да се въртят с висока скорост в продължение на около минута след изключване на машината и могат да причинят наранявания или изгаряния при контакт с ръцете Ви.
7. Ако искате машината да не подава топките на едно фиксирано място, а на различни места, натиснете бутона OSCILLATOR.
8. Нагласяте бутоните BALL SPEED - за сила на топката, и BALL FEED - за честотата на изстрелване.
9. Ако е необходимо да освободите заседнала тенис топка, уверете се че машината е изключена и бръкнете с дръжката на ракетата. Ако не успеете да освободите топката, потърсете помощ от рецепцията.
10. Тази машина е предназначена само за работа с тенис топки. Никога не се опитвайте да използвате тази машина с какъвто и да е друг вид топка или чужди предмети.
11. Не използвайте мокри тенис топки при работа с машината.
12. За да се предпазите от риск от токов удар, никога не потапяйте и не заливайте която и да е част от машината с вода или друга течност.
13. Не използвайте машината във влажни условия или когато на кортовете вали или където се е събрала вода.
14. Винаги се уверявайте, че сте изключили машината, когато не я използвате.
15. Преди всяко зареждане с топки трябва да спирате машината, за да запазите батерията ѝ за по-дълго време, освен ако ползвателите сте двама и се редувате.
Батерията е заредена за малко повече от час.
16. След като приключите ползването, върнете машината и коша с топки на рецепцията.
17. При проблеми по време на ползването на машината, незабавно се обърнете към рецепцията.
18. Задължение на рецепцията е веднага след връщане на машината тя да бъде включена в мрежата за зареждане.

В случай, че при ползването на машината ѝ бъдат нанесени вреди, ползвателят дължи заплащането им. Ползвателят дължи възстановяване на двукратния размер на стойността на машината, ако същата не бъде върната на рецепция след прекратяване на ползването ѝ или в резултат на неправилно ползване машината бъде повредена.

За резервации моля обръщайте се към рецепцията.
Цена, вкл. кош с топки - 30 лв.