Формуляр с информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 при събиране на личните данни от субекта на данните

На 25.05.2018 год. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу ОРЗД или „Регламент (ЕС) 2016/679“).

I. Кои сме ние

„ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД e дружество, учредено в Република България, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 121492673, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” № 57.

 „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД е собственик на спортен комплекс Тенис клуб Малееви (наричан по-долу за краткост „Клубът“), находящ се в град София, квартал Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“. Комплексът предоставя на разположение на своите абонати и посетители голям избор от спортни активности и услуги, сред които открити и закрити тенис кортове, скуош, фитнес зала, спортна зала за групови занимания, СПА зона, масажи, ресторант и др.

 „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД e Администратор на Вашите лични данни.

Лице за контакт по въпросите за защита на личните данни на Администратора е Михаела Ганчева

Имейл адрес: mihaela@maleevaclub.com

Ако имате някакви въпроси, свързани с Вашите права и законни интереси във връзка с обработването на личните Ви данни, включително въпроси, свързани с настоящия Формуляр, можете да се свържете с посоченото по-горе лице за контакт по въпросите за защита  на личните данни.

II. Какви лични данни обработваме?

С цел използването на описаните по-долу Услуги  може да обработваме различни лични данни на Абонатите на Клуба и неговите посетители, като същите ще бъдат конкретизирани за всяка отделна Активност, например:

 • Три имена; имейл адрес; телефонен номер.
 • За притежателите на карти MultiSport, Multisport Kids и Sodexo Sport Pass при регистрация за използване на конкретна Услуга се изисква и лична карта за сравняване на трите имена.

В случаите, когато е необходимо събиране, обработване и съхранение на лични данни на лице под 14 год. възраст, „ТЕНИС МАЛЕЕВА” АД ще събира, обработва и съхранява лични данни на тези лица само когато е получено изрично съгласие от техните родители/осиновители/настойници/попечители и други лица, носещи родителска отговорност.

III. За каква цел и на какво правно основание обработваме личните Ви данни?

 1. Личните Ви данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора за целите на възникналите между Вас- абонат на Клуба или негов посетител и „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД взаимоотношения във връзка с услугите, предлагани от Клуба.

Целта на обработване на личните Ви данни е за организирането и  предоставянето на нашите Услуги –  създаване на профил /абонамент/,  резервиране на час, за изпращане покани за събития,  осъществяване на контакт с клиентите – нашите абонати и посетители, за изпълнение на задълженията ни, произтичащи от съответната Услуга.

Също така целта на обработването на личните Ви данни е свързано и с изпълнението на данъчните и счетоводните задължения, произтичащи за „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД от действащото българско законодателство.

 1. Обработваме и личните данни на абонатите и посетителите на Клуба, включително и паркинг-зоната към него, чрез осъществяване на видеонаблюдение на въпросните обекти. По този начин събираме видеоизображения на посетителите на Клуба и паркинга към него, както и видеоизображения на автомобилите и другите превозни средства, намиращи се на паркинга, включително данни на регистрационните табели на всички МПС.

Целта е да бъде осигурено постоянно високо ниво на защита и сигурност на абонатите и посетителите на Клуба; съблюдаване за спазването на Вътрешните правила на Клуба; във връзка с легитимните интереси на администратора; за защита и съдействие при предявяване на правни претенции; за избягване и осуетяване на престъпни и други забранени от закона прояви; за съблюдаване спазването на обществения ред в рамките на Клуба и организацията на движение на МПС на паркинга на спортния комплекс Тенис клуб „Малееви“.

 1. С Вашето изрично дадено съгласие, ще обработваме Вашите лични данни и за маркетингови цели и дейности, а именно – изпращане на рекламни съобщения на Вашите имейл адреси; покани за събития, организирани от нашия Клуб или нашите партньори. Към всеки един момент имате възможност да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни с маркетингова цел, като повече информация за Вашите права, моля, запознайте се с чл. VI от настоящия Формуляр.
 2. С Вашето изрично дадено съгласие, ще обработваме снимки на Вас и/или Вашето дете. Снимките ще бъдат правени единствено от лица, оторизирани от Администратора и част от тях може да бъдат публикувани на нашата интернет страница и/ или нашата страница във Фейсбук и/или на рекламни материали на Администратора с Вашето съгласие за целите на популяризиране дейността на Администратора. Това съгласие може да оттеглите по всяко време и без да посочвате причина.
 3. Вашите лични данни обработваме законосъобразно и спазвайки всички изисквания на европейското и българското законодателство в областта на защитата на личните данни на следните правни основания:
 • чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – Вашето изрично дадено съгласие;
 • чл. 6, пар. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за изпълнението на договор, по който физическото лице- субект на личните данни е страна;
 • чл. 6, пар. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора – във връзка със задълженията на Администратора по Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите, както и други относими европейски и български нормативни и поднормативни актове.
 • чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, а именно – спазването на Вътрешните правила на Клуба и защита и сигурност на абонатите и посетителите на Клуба.

IV. Кой получава Вашите лични данни?

 1. Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. Такива получатели на лични данни могат да бъдат държавни органи и институции, за които са налице законови задължения за администратора относно разкриване на лични данни.

Освен държавните органи и институции, получатели на Вашите лични данни е сдружението „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ (наричано за по-кратко „Сдружението“).

Клубът и Сдружението имат сходна цел и дейност, а именно – предоставяне на най-добрите Услуги в сферата на тениса и други спортни активности. С оглед бързина, точност и целесъобразност на обработването на информация за клиентите на Тенис клуб Малееви и Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“, двете юридически лица имат общ софтуер. В тази връзка личните данни, предоставени на някое от двете юридически лица, могат да бъдат достъпни и за другото юридическо лице. Двете юридически лица съблюдават към всеки един момент за правилното, точно и сигурно обработване на личните данни на своите клиенти – посетители и абонатите и и за поверителността на данните в общия софтуер. Поверителността при обработването и съхранението на личните данни на клиентите на „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД и на Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ са наш приоритет.

 1. Извън горните случаи Вашите лични данни може да бъдат предоставяни на други лица – администратори/ обработващи, извън нашия екип. Например наши бизнес партньори, във връзка с легитимни интереси на администратора.

В този смисъл администратори на Вашите лични данни са „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – собственик на услугата MultiSport и MultiSport Kids, както и международната група Содексо – собственик на услугата Sodexo Sport Pass. Ако сте собственик на карта MultiSport, MultiSport Kids или Sodexo Sport Pass, за въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни се прилагат Общите правила и условия на собствениците на тези услуги – „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и групата на Содексо.

 1. Разкриването на личните Ви данни на трети лица е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др/.
 2. Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации, за които не е налице адекватно ниво на защита, съобразно чл. 45 от ОРЗД. 

  V. Срок на обработване

Сроковете на обработване на данните Ви са различни, както следва:

 • За периода на ползване на Услугите ни – чрез абонамент и/или отделни посещения на дадени Услуги – за периода на абонамента/ ползването на Услугата; По отношение на личните данни, съдържащи се в документите във връзка с изпълнение на задълженията ни, които произтичат от договорни отношения между нас и клиентите – 5 год. след изпълнение на всички задълженията на страните по правоотношението;
 • След изтичане на първоначалния срок на абонамента данните се обработват за срок от 2 месеца, в които абонатите могат да използват часовете/ услугите от абонамента, които не са употребили до момента на изтичането на срока му; Данните на лицата с абонамент се обработват за срок от 1 месец след изтичането на посочения по-горе двумесечен срок за целите на евентуално подновяване на абонамента при изрично изявено желание за това от физическото лице.
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводните и финансовите регистри, отчети и други документи на Администратора и/или съдържащи се в документи във връзка с данъчните и счетоводните ни задължения – в сроковете, предвидени в чл. 12, ал. 1 от Закона за счетоводството за съхраняване на счетоводна информация, както следва:

10 години – договори, счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции;

3 години – за всички останали носители на счетоводна информация.

 • за маркетингови цели – срокът за обработване е до изрично подадено искане от клиента за прекратяване изпращането на имейли от Клуба. След подаването на искане за прекратяване изпращането на имейли от Клуба, Администраторът преустановява изпращането на имейли към съответния клиент и изтрива в най-кратък срок данните на клиента от списъка с лица, на които се изпращат съобщения за събития и др.
 • Личните данни, събрани чрез видеонаблюдение на публичните пространства ще бъдат съхранявани за срок от една седмица . В случаите когато има констатирано нарушение на обществения ред в търговския център или паркинг зоната към него, престъпление или друга забранена от закона проява или има заснет настъпил инцидент, се съхраняват за срок от 5 год. от настъпване на съответното противообществено деяние /инцидент/ или до приключване на предприетите от право-охранителните органи действия и процедури по разследване и установяване на извършителите, както и до приключване на евентуални съдебни спорове.
 • Личните данни на посетителите, притежаващи карти MultiSport, MultiSport Kids и Sodexo Sport Pass се обработват от нас само в момента на приемане на картата за записване за конкретната Услуга и при сравняването на данните от картата с данните от личната карта на картодържателя от нашите служители. За обработването и съхраняването на личните Ви данни във връзка с карти MultiSport, MultiSport Kids и Sodexo Sport Pass, се прилагат Общите правила и условия на собствениците на тези услуги – „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и групата на Содексо.

VI. Права на клиента като субект на лични данни.

Клиентите на Тенис клуб Малееви са неговите абонати – лицата, притежаващи абонамент и неговите посетители, ползващи Услугите на Клуба, без да имат абонамент. Абонатите и посетителите на Клуба ще бъдат наричани по-долу за краткост „Клиентите“.

 1. Право на съгласие.

Субектът на данните следва да даде съгласие за обработване на данните му.

Съгласието се дава конклудентно или чрез подписване на декларация – съгласие за обработване на лични данни, предоставена от Администратора.

Съгласия от този вид ще бъдат съхранявани от нас във файлове, защитени и архивирани по безопасен и подходящ начин.

 1. Право на достъп до данните

Имате право да поискате достъп до личните данни, които се събират и обработват за Вас.

Може да поискате многократно предоставяне на копие от събраните за Вас лични данни.

Лицето за контакт във връзка с личните данни следва да събере относимите лични данни и да Ви отговори писмено в рамките на двуседмичен срок (по поверителен начин), след като идентифицира лицето, което е поискало достъп до същите. Ще дадем достъп до личните данни САМО на лицето, чиито лични данни се обработват. Ако желаете личните Ви данни да бъдат предоставени на друго лице, следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно.

При наличие на усложняващи обстоятелства или множество искания, двуседмичният срок може да бъде удължен до 20-дневен, като в подобна ситуация ще бъдете уведомени за удължаването на срока.

Имаме право да наложим административна такса в разумен размер при постъпване на повече от едно искане от Вас за копие от данните Ви.

 3. Право на коригиране        

Имате право да поискате от нас да актуализираме или коригираме личните Ви данни.

Когато получим такова искане, то ще бъде прието и съответните действия по актуализиране или коригиране ще бъдат предприети в разумен срок.

Ще бъдете уведомени с писмен отговор за предприетите от нас действия.

 1. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, като подадете възражение до нас.

Винаги можете да възразите срещу обработването на лични данни във връзка с директния маркетинг.

Ние имаме правото да уважим или отхвърлим възражението, като винаги ще мотивираме своя отговор към Вас в случай на отхвърляне, за да знаете поради какви причини не сме уважили искането Ви.

Ако Вашето възражение е срещу обработването на личните Ви данни във връзка с директния маркетинг, ние винаги ще приемем Вашето възражение.

Информираме Ви, че не извършваме профилиране.

 1. Право на изтриване или „правото да бъдеш забравен“

Може да изискате от нас изтриване на личните данни, които се обработват за Вас. Моля да имате предвид, че това право не е абсолютно, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в равновесие с другите основни права и задължения на Администратора и на субекта на данни, съгласно принципа на пропорционалност.

Имайте предвид, че в ОРЗД са предвидени отделни хипотези, при наличието на които за нас съществува задължение да изтрием личните Ви данни. В останалите случаи нямаме такова задължение. Ако съгласието за обработване на личните данни е изтекло или оттеглено, „ТЕНИС МАЛЕЕВА“  АД може да има задължение да изтрие въпросните лични данни.

Извън тези случаи, може да уважим или отхвърлим подаденото искане за изтриване на данните, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок от подаване на искането за изтриване на личните Ви данни, ще получите отговор от Администратора във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказа и мотивите към него.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в определени хипотези, посочени в ОРЗД. Ние имаме право да уважим или отхвърлим искането Ви, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок ще получите отговор от нас във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказ и мотивите към него.

 1. Право на преносимост на личните данни

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изричното Ви съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин, имате право на преносимост на личните Ви данни.

Това е правото Ви да изискате от администратора да прехвърли част или всички обработвани от него лични данни към друг администратор или да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.Когато са налице предвидени в ОРЗД обстоятелства, ние сме задължени да извършим исканото действие.

Имайте предвид, че имаме право да наложим разумна административна такса за извършването на услугата.

 1. Право на жалба

Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган по защита на личните данни в Република България, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Може да се свържете с КЗЛД по следните начини:

Aдрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

телефон за връзка: 02/915 35 18; електронна поща:  kzld@cpdp.bg;

интернет страница: www.cpdp.bg

Извън горното, ако считате, че Вашите права или законни интереси са нарушени, имате право и на съдебна защита по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Имайте предвид, че съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЗЛД не може да сезирате съда, докато има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

За подробна информация относно средствата за правна защита, които имате като субект на лични данни, моля, вижте чл. 37а – чл. 40 от ЗЗЛД.

 1. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни.

Имате право да оттеглите съгласието за обработване на личните Ви данни по всяко време, но само когато обработката на лични данни се базира на дадено от Вас изрично съгласие на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД.

Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.

Такива искания следва да бъдат разгледани и уважени от нас в разумен срок, без излишно забавяне.

Имайте предвид, че оттеглянето има действие занапред. То няма да засегне законосъобразността на досегашното обработване на данните. Ето защо ако има искане от съдебно-охранителен орган за достъп до тези Ваши данни, ние следва да ги предоставим.

Всички права, изброени по-горе, може да упражните като:

 • Изпратите писмена молба по пощата или чрез посочения по-горе имейл адрес на лицето за контакт по въпросите за защита на личните данни. В искането си, моля, посочете три имена, телефон за връзка и имейл адрес, на който желаете да се свържем с Вас, както и съдържание на искането Ви. Моля, посочете също, как желаете да Ви бъдат предоставени копия от личните Ви данни, ако сте подали такова искане, в какъв формат да бъдат и др.

БЕЛЕЖКИ:

 • „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД може да откаже или таксува искания, които са явно неоснователни или прекомерни. В случай на отхвърляне на подадено искане, ще Ви уведомим в писмен вид (по имейл или по пощата, в зависимост от посоченото от Вас в искането Ви).